مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

بازدید خیریه های بهداشتی درمانی شهر اصفهان از مرکز جامع خدمات سلامت شهید اوّل