مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

پایگاه سلامت روستای اریسمان

در پایگاه سلامت خدماتی برای جمعیت و منطقه تحت پوشش انجام می شود که اهم آن عبارتست از :

1-سرشماری سالانه /دوره ای و ثبت اطلاعات

2-شناسایی واحدهای ارائه دهنده خدمت توسط سایر بخش های در منطقه

3-شناسایی کامل منطقه و رسم نقشه آن

4-تشکیل پرونده سلامت خانوار

5- ارائه خدمات فعال به جمعیت تحت پوشش و پیگیری آنها(با استفاده از داوطلبین ،ارسال پیامک،تلفن و... وپیگیری درب منزل)

6-تشویق جامعه به مشارکت در برنامه های مرتبط با ارتقای سلامت خود،خانواده و جامعه (داوطلبان سلامت محلات ،داوطلبان متخصص ،شئراها ،سازمان های مردم نهاد ،خیرین .....)

7- اجرای برنامه خودمراقبتی

8-آموزش بهداشت عمومی

9-تشکیل شوراهای محلی بهداشت

10-مراقبت از زنان باردار و سلامت باروری

11- مراقبت از گرو ه های سنی شامل :کودکان ،نوجوانان ،جوانان ،میانسالان و سالمندان

12-آموزش و مراقبت تغذیه ای

13-بهداشت مدارس

14-سلامت دهان و دندان

15بیماریابی و مدیریت بیماری  و بیماران

16-انجام خدمات درمانی  در حوزه اختیارات و آموزش های ارائه شده در بسته خدمت

17-همکاری با سایر بخش های اجتماعی فعال در منطقه

18- مدیریت خطر بلایا

19-خدمات ارجاع به پزشک مرکز سلامت جامعه و کارشناسان تغذیه ،سلامت روان فدندانپزشک،سلامت محیط و کار و .....بر اساس بسته خدمت