مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

هیأت مدیره
اعضاء هیئت مدیره
دکترکمال حیدری

دکترکمال حیدری
رئیس هیئت مدیره

حاج محمد حسین صدیقی پور

حاج محمد حسین صدیقی پور
مدیر عامل

حاجیه خانم پروین کلباسی

حاجیه خانم پروین کلباسی
نائب رئیس

مهندس سعید محکم کار
خزانه دار
محمد علی فیض مند

محمد علی فیض مند
عضو

حاج مصطفی حجه فروشحاج مصطفی حجه فروش
عضو
مهندس علی محمد سلامتیانمهندس علی محمد سلامتیان
عضو

 

 

 

 

 

محمد گل احمر
عضو
دکتر منصور شیری

دکتر منصور شیری
عضو

علی ابریشم کارعلی ابریشم کار
عضو
علیرضا نریمانیعلیرضا نریمانی
عضو
 

مصطفی کاظمی
عضو 

 

 

مهندس عبد الرضا یوسفیانمهندس عبد الرضا یوسفیان
عضو علی البدل
حاج سید مرتضی میرلوحیحاج سید مرتضی میرلوحی
بازرس اصلی
رسول حمامی
بازرس اصلی
امیرحسین آریا    امیرحسین آریا    
بازرس علی البدل