مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

هیأت مدیره
اعضاء هیئت مدیره
دکترکمال حیدری

دکترکمال حیدری
رئیس هیئت مدیره

حاج محمد حسین صدیقی پور

حاج محمد حسین صدیقی پور
مدیر عامل

حاجیه خانم پروین کلباسی

حاجیه خانم پروین کلباسی
نائب رئیس

مهندس سعید محکم کار
خزانه دار
محمد علی فیض مند

محمد علی فیض مند
عضو

حاج مصطفی حجه فروشحاج مصطفی حجه فروش
عضو
مهندس علی محمد سلامتیانمهندس علی محمد سلامتیان
عضو
دکتر غلامحسین صادقیاندکتر غلامحسین صادقیان
عضو
دکتر منصور شیری

دکتر منصور شیری
عضو

حاج رضا حاجی رستمحاج رضا حاجی رستم
عضو
مهندس جلال میرزایان
عضو
مهندس عبد الرضا یوسفیانمهندس عبد الرضا یوسفیان
عضو
محمد دهقانمحمد دهقان
عضو
حاج سید مرتضی میرلوحیحاج سید مرتضی میرلوحی
بازرس اصلی
مهدی رازیمهدی رازی
بازرس اصلی
محسن روحانی    محسن روحانی    
بازرس علی البدل
رسول حمامی
بازرس علی البدل