مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع))

به منظور بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب انسان های توانگر و نیک اندیش در گسترش امور بهداشت و سلامتی ،گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه،سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت هدایت اصولی و ساماندهی کمک ها و مشارکت های مردمی و خیرین به سمت نیازها و اولویت های اساسی و سلامت استان اصفهان،مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) با هدف " ترویج فرهنگ پیشگیری و سلامت " در سال 1386 تشکیل گردید و شعار " پیشگیری بهتر از درمان " و " 100=1یعنی کاشت یک دانه پیشگیری معادل برداشت صد میوه سلامتی " را سرلوحه اهداف خیرخواهانه خود قرار داد.