مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

دستگاه روتاتور سرولوژی

- اهداء یک دستگاه روتاتور سرولوژی جهت بیمارستان فاطمیه توسط کارکنان محترم بانک تعاون

  • عموما از این دستگاه برای تست های بیولوژیک و میکروبیولوژیک استفاده میشود