مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بیمارستانی پزشکی

-اهداء دستگاه دسی شوک جهت بیمارستان شهید رجایی داران به همت خیر محترم سرکار خانم الهه با شکوه

-اهداء پروپ بالسی اکسی متری جهت بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیر محترم جناب آقای علیرضا هارونی

-اهداء 30 دستگاه فشار سنج ، 6 دستگاه سونی کیت یک دستگاه شیردوش توسط خیر محترم آقای شهرام پرندی دارانی  

- اهداء دستگاه EEG جهت بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیر محترم جناب آقای حیدر علی فاضلی

- اهداء یک دستگاه ECG و یک دستگاه لارنگوسکوپ توسط خیر محترم جناب آقای علیرضا هارونی به بیمارستان شهید رجائی داران

- اهدای یک دستگاه ویلچر به بخش دیالیز بیمارستان شهید رجایی توسط خیر محترم جناب آقای احمد  عباسی

- اهدا یک دستگاه ECG توسط خیر محترم آقای شهرام پرندی دارانی به بیمارستان شهید رجائی

- اهداء یک دستگاه ویلچر جهت بخش دیالیز بیمارستان شهید رجائی توسط خیّر محترم جناب آقای احمد عباسی آشجردی

- اهداء 2 عدد ویلچر جهت بیمارستان شهید رجائی توسط خیر محترم جناب آقای محمد تقی شریفی

- اهداء یک دستگاه اتوکلاو جهت بیمارستان شهید رجائی توسط خیر محترم جناب آقای حمید محمد شریفی