مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

تجهیزات بیمارستانی غیرپزشکی

- اهداء آبسرد کن جهت بیمارستان توسط خیر محترم

- اهداء 4 تخته فرش جهت نمازخانه بیمارستان شهید رجایی داران به همت خیر محترم جناب آقای سید قلعه

- اهداء کولر جهت بخش ICU بیمارستان شهید رجایی به همت خیر محترم جناب آقای دکتر محمدرضا شیخی

- اهداء کولر جهت بیمارستان شهید رجایی به همت خیر محترم حاج آقا نعیمی

- اهداء بیست تخته / پتواطفال به بخش اطفال بیمارستان توسط خیر محترم

- اهداء دو گالن بیست لیتری مایع دستشویی به بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیر محترم جناب آقای منوچهر شفیعی

- اهداء ویلچر جهت بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیرین محترم ورثه مرحوم حیدر اکرمی

- اهداء 40 تخته پتو جهت بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیر حترم جناب آقای احمدرضا عباسی

- اهداء بیست تخته پتو اطفال به بخش اطفال بیمارستان  توسط خیر محترم

- اهداء 50تن ماسه جهت بیمارستان شهید رجایی داران توسط خیرین محترم اخوان قنبری

- اهداء یک طاقه پارچه ملحفه ای به بیمارستان توسط خیر محترم جناب آقای محمود شیفی

-اهداء 4 تخته فرش 12 متری جهت نمازخانه بیمارستان شهرستان فریدن توسط خیر محترم

-اهداء یک دستگاه شیر دوش توسط فروشگاه کوثر داران به بیمارستان شهید رجائی داران