مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

اهداف مجمع

اهداف

هدفكلي

حفظ ، تأمين و ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از كليه امكانات معنوي و مادي دولتي و مردمي

اهدافاختصاصي

1.  تقويت و توسعه ساختاري سيستم بهداشت و سلامت جامعه در چهار چوب قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران

2.  جذب و هدايت كمكهاي معنوي و مادي خيرين به سمت اهداف بهداشت و سلامت

3.  تقويت و تسريع اجراي طرحهاي بهداشتي با بهره مندي از توان وظرفيت جامعه خيرين و مركز بهداشت استان

4.  توسعه كيفي و كمي رابطين بهداشت و سلامت در ميان خيرين

5.   ساماندهي حضور خيرين در برنامه ها و حوزه هاي مرتبط با بهداشت و سلامت جامعه

6.  استفاده مسئولين مركز بهداشت استان از پيشنهادات خيرين در رابطه با موضوعات بهداشتي آشكار و شفاف سازي مشكلات بهداشتي غير محسوس و ارائه اين پيشنهادات به مسئولين ذي صلاح استان و كشور

7.  فراهم نمودن زمينه مساعد همكاري و كمك خيرين جهت ارتقاء سطح سواد بهداشتي جامعه با استفاده از راهبردهاي آموزشي مثل بسيج اطلاع رساني ، آموزش هاي چند رسانه اي مانند صدا و سيما ، مطبوعات ، جزوات و غيره و فعاليتهاي فرهنگي

8.  توسعه ارتباط با خيرين جامعه در قالب تشكيل كميسيون تخصصي استاني و شهرستاني و تشكيل انجمن هاي مشابه و يا دفاتر براي شهرستانها و تشكيل مجمع استاني و تعامل با مجمع كشوري

9.  بهبود استاندارد منابع موجود مراكز و خانه هاي بهداشت استان اصفهان در قالب جذب و هدايت حمايتهاي نقدي و غيرنقدي در جهت ايجاد، تجهيز ، بهبود وضعيت ساختمان و تأمين منابع مورد نياز ديگر

10 . كمك به پيشگيري و كنترل عوامل بيماريزا حاصل از زندگي صنعتي و شهرنشيني جامعه امروز تا رساندن به حد مطلوب از قبيل آب آشاميدني ، دفع بهداشتي فاضلاب ، بهداشت مواد غذايي ، بيماريهاي واگير ، حوادث ترافيكي ، آلودگي هوا ، آلودگي صوتي ، امواج مضر و به طور كلي پيشگيري از هر گونه مرگ و مير قابل پيشگيري با همكاري خيرين ، مردم و مركز بهداشت استان به وسيله حساس سازي مسئولين ذيربط در موارد فوق الذكر.

11 . همانگونه كه در مقدمه اساسنامه اشاره گرديد كليه وظايف فوق بر عهده مركز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مي باشد ليكن انجمن خيرين بهداشت و سلامت امام هادي(ع) استان اصفهان در جهت اهداف فوق در حد توان و امكانات با همكاري مردم و خيرين مركز بهداشت استان مشاركت خواهند داشت.