مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت فیض کوثر شهرستان سمیرم

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) و عضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتراسحاقی و سر کار خانم جعفری مورخ 1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر علی اصغر صبوحی

مدیر عامل: جناب آقای حاج فضل اله داودی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای دکتر مهدی شریف مهر

جناب آقای حاج علی قربان آصفی

جناب آقای حاج محمد علی هاشمی

جناب آقای حاج منصور بهرامیان

سرکار خانم پناهی

سرکار خانم آذر موسوی( رابط اسبق انجمن)

جناب آقای افشین طغرابی(رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علی اصغر صبوحی : 53662094