مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت فیض کوثر شهرستان سمیرم

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) و عضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای دکتراسحاقی و سر کار خانم جعفری مورخ 1389/11/25تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: دکتر علی اصغر صبوحی

مدیرعامل: جناب آقای حاج فضل اله داودی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای دکتر حمیدرضا رحمتی

جناب آقای سید حجت اله موسوی

جناب آقای احمدرضا آقایی

جناب آقای علی اصغر آصفی

سرکارخانم مهین پناهی

سرکارخانم آذر موسوی

سرکارخانم نجمه شهبازی

جناب آقای هوشنگ قاسمی

جناب آقای افشین طغرایی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علی اصغر صبوحی : 53662094