مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان خمینی شهر

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن ،با حضور جناب آقای دکتر حیدری  رییس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی(ع) و عضو هیآت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور و جناب آقای مهندس صفاری مورخ 1389/12/12 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای محمد عموسلطانی

مدیرعامل:جناب آقای محمد تقی ثنائی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج احمد حاج هاشمی

جناب آقای حاج ابوطالب طاهری

جناب آقای محسن صرامی

جناب آقای حاج محمد مجیری

جناب آقای محمدعلی جوانمرد( رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر احمد باقری : 33601003