مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان خمینی شهر

اولین جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن ،با حضور جناب آقای دکتر حیدری رییس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی(ع) و عضو هیآت مدیره مجمع جناب آقای صدیقی پور و جناب آقای مهندس صفاری مورخ 1389/12/12 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای علی نجفی

نائب رئیس: جناب آقای عباس فاضل

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای قدیر علی مختاری

جناب آقای نعمت اله طاهری

جناب آقای شهرام عاشقی راد

جناب آقای محمد آقایی

جناب آقای کریم عمادی

جناب آقای سهراب حاجی هاشمی

جناب آقای رضا محمدی

جناب آقای علی نوری

جناب آقای مهدی قمی

جناب آقای علی حیدریان

سرکار خانم راضیه ملکی

سرکارخانم دکتر مریم رحمتی  (رابط انجمن)

جناب آقای حمید کریمی (رابط خیرین بیمارستان شهید اشرفی)

جناب آقای محمد دادگستر (رابط خیرین بیمارستان منظریه)