مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان دهاقان

جلسه ی مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره آن با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) و اعضاء هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر شیری مورخ1389/9/23تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای حاج شیخ منصور جابرانصاری

مدیرعامل: جناب آقای رجب فرهمندیان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای عبدالحسین احمدیان

جناب آقای حاج اصغر موسوی

جناب آقای حاج علیرضا عبدالباقی

جناب آقای محمدرضا فروغی

جناب آقای حاج محمد خلیلیان

جناب آقای نعمت اله قاسمیان (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر حشمت اله ثالثی : 53337281