مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام علی (ع) شهرستان فلاورجان

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای میرلوحی و سرکار خانم نعمت اللهی1389/11/9تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای جواد حیدری

مدیرعامل: جناب آقای دکتر محمدعلی بهرامی کیا

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای شکراله باقریان

جناب آقای مظاهر شریف زاده

جناب آقای محمود کیانی

جناب آقای محمود شیخ

جناب آقای مجید وکیلی

جناب آقای رضاعلی بمانی

جناب آقای محمد نیکان (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمدعلی بهرامی کیا : 37421100