مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام علی (ع) شهرستان فلاورجان

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای میرلوحی و سرکار خانم نعمت اللهی1389/11/9تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای حاج جواد حیدریان

مدیر عامل: جناب آقای علی اکبر صالحی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج شکراله باقریان

جناب آقای حاج مظاهر شریف زاده

جناب آقای براتعلی سلیمانی

جناب آقای دکتر محمدعلی بهرامی کیا

جناب آقای قربانعلی کیانی

جناب آقای رضاعلی بمانی و سرکار خانم زهره ابراهیمی (رابط سال 96 انجمن )

جناب آقای محمد نیکان (رابط سال 97 انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمدعلی بهرامی کیا : 37421100