مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام علی (ع) شهرستان فلاورجان

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای میرلوحی و سرکار خانم نعمت اللهی1389/11/9تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره:جناب آقای حاج جواد حیدریان

مدیر عامل: جناب آقای علی اکبر صالحی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج شکراله باقریان

جناب آقای حاج مظاهر شریف زاده

جناب آقای براتعلی سلیمانی

جناب آقای حسین ایزدی

جناب آقای مجید وکیلی

سرکار خانم ابراهیمی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمدعلی بهرامی کیا : 37421100