مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام رضا (ع) شهرستان خور و بیابانک

با توجه به تشکیل انجمن خیرین بهداشت و درمان در سال های قبل ،اساسنامه انجمن بازنگری و اهداف بهداشت و پیشگیری در آن درج و جلسه مجمع عمومی موزخ 1390/2/3 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای حسن فیروزی

مدیرعامل: جناب آقای مهدی فیروزی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای مهدی حلوانی

جناب آقای شیخ مرتضی فیروزی

جناب آقای حمزه بشیر

جناب آقای حسن زرگر

جناب آقای محمد فیروزی

جناب آقای ماشاءاله محترم

جناب آقای محمد ایزدی

جناب آقای اسماعیل امین

جناب آقای محمدرضا کمالی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای حجی زاده : 46322241