مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت حضرت امام رضا (ع) شهرستان خور و بیابانک

با توجه به تشکیل انجمن خیرین بهداشت و درمان در سال های قبل ،اساسنامه انجمن بازنگری و اهداف بهداشت و پیشگیری در آن درج و جلسه مجمع عمومی موزخ 1390/2/3 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای حسن فیروزی

مدیرعامل: جناب آقای مهدی فیروزی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای شیخ مرتضی فیروزی

جناب آقای حمزه بشیر

جناب آقای حسن زرگر

جناب آقای محمد ایزدی

جناب آقای اسماعیل امین

جناب آقای محمدرضا کمالی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای حجی زاده : 46322241