مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) شهرستان نائین

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقای حجه فروش  و جناب آقای ملک نائینی مورخ 1390/2/22 تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر سید غلامرضا نقیب زاده

مدیرعامل: جناب آقای علیرضا اقبال

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حسن سلطانی

جناب آقای احمد عبایی

جناب آقای حاج حسن کاظمی

جناب آقای محمدرضا قیصری (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر غلامرضا نقیب زاده : 46253020