مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام علی (ع) شهرستان لنجان

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای ابراهیم حجازی فر

مدیرعامل: جناب آقای احمد احمدیان

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای فضل اله بیگی

جناب آقای نادعلی توکلی

جناب آقای علی خانی

جناب آقای بهنام ادیبی

جناب آقای محمدحسن احمدی ریزی 

سرکار خانم ماه منیر کرمی

جناب آقای سید مسعود میرصفایی (رابط انجمن)

 

​تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر علیرضا زمانپور : 52235767