مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسن عسگری (ع) شهرستان فریدن

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر فدائی مورخ1389/10/18تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر عباسعلی عبداللهی

مدیرعامل: جناب آقای محمد باقر شریفی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج کاظم صادقی

جناب آقای حاج عبدالرضا عباسی

جناب آقای محمدرضا محمدی

جناب آقای حاج فریدون مشایخی

جناب آقای دکتر امین خانجانی

جناب آقای محمود شیخی

جناب آقای علی اصغر مباشری

سرکارخانم مریم محمدشریفی دارانی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر عباسعلی عبداللهی: 57222972