مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسن عسگری (ع) شهرستان فریدن

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر فدائی مورخ1389/10/18تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر غلامعباس خزایی

مدیر عامل: جناب آقای ابوالقاسم زمانی

 اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای غلامرضا سلیمانی دارانی

جناب آقای اسکندر زمانی

جناب آقای بهادر بهرامی

جناب آقای محسن شیخی

جناب آقای عبدالرضا عباسی

جناب آقای ایزد ابوالحسنی

جناب آقای مجید صادقی

جناب آقای محمدمهدی احمدی

سرکار خانم خلیلی (رابط انجمن)

 

تماس با مدیر شبکه جناب آقای دکتر محمدرضا شیخی : 57222972