مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسن عسگری (ع) شهرستان فریدن

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر فدائی مورخ1389/10/18تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقایان دکتر سیف اله صالحی، دکتر محمدرضا ربیعیان

مدیرعامل: جناب آقای محمدباقر شریفی

اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای عبدالرضا عباسی

جناب آقای غلام سلیمانی

جناب آقای حاج محسن شیخی

جناب آقای عبدالرضا هاشمی

جناب آقای حاج رضا حیدری

جناب آقای حاج اکبر حیدری

جناب آقای اسداله سلیمانی

سرکارخانم مریم محمدشریفی دارانی (رابط انجمن)