مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

انجمن خیرین بهداشت و سلامت امام حسن عسگری (ع) شهرستان فریدن

جلسه مجمع عمومی انجمن خیرین بهداشت و سلامت جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره آن، با حضور جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیأت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) وعضو هیأت مدیره مجمع جناب آقایان حجه فروش و دکتر فدائی مورخ1389/10/18تشکیل گردید.

 

رئیس هیئت مدیره: جناب آقای دکتر محمد رضا شیخی

مدیر عامل: جناب آقای محمد باقر شریفی

 اسامی اعضاء هیئت مدیره انجمن:

جناب آقای حاج غلامرضا سلیمانی دارانی

جناب آقای محسن شیخی

جناب آقای محمود شیخی

جناب آقای حاج رضا حیدری

جناب آقای بهادر بهرامی

جناب آقای حاج عبدالرضا عباسی

جناب آقای ایزد ابوالحسنی

جناب آقای علی اکبر حیدری

جناب آقای حاج عبدالرضا هاشمی

جناب آقای اسکندر زمانی

جناب آقای رمضانعلی داودی

سرکار خانم فاطمه خلیلی ( رابط سال 96 انجمن )

سرکار خانم مریم محمد شریفی (رابط سال 97 انجمن)