مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

صد و نودمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع))