مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

دیدار هیئت مدیره انجمن خیرین سلامت و بیماران خاص حضرت زهرا(س)با مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان