مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

دویست و بیست و دومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع))