مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

English

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

قطعه زمین جهت احداث اورژانس شهر دامنه

- اهداء یک قطعه زمین به مساحت 45/482 مترمربع جهت احداث اورژانس شهر دامنه توسط خیرین نیک اندیش و شورای محترم شهر دامنه