مردم در دنیا به وسیله ثروت و تجملات شهرت می یابند ولی در آخرت به وسیله اعمال محاسبه و پاداش داده خواهند شد. امام هادی (ع)

مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)

شماره حساب های مجمع

شماره حساب بانک ملت                                                   1979145113

شماره کارت                                                        7544-2207-6315-5894

شماره حساب بانک رفاه                                                    101965874

شماره حساب بانک ملی                                                0105315369007